1. Lions Club Kosice

We Serve

My slúžime
I. Lions Club Košice je členom medzinárodného združenia Lions Clubs International, ktoré patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie charitatívne organizácie na svete. Jeho vznik sa datuje do roku 1917 a myšlienky humanizmu, dobrovoľníctva  a pomoci sú vyjadrené v spoločnom celosvetovom hesle
“We Serve” – “My slúžime”.

Aktuality

Lions 25

ŽI PRE DNEŠOK, DÚFAJ V ZAJTRAJŠOK

Retrospektíva a vízie košických Lionov pri príležitosti 25. výročia založenia I. Lions Clubu Košice.

Úspešne sme ukončili verejnú zbierku pod patronátom I. Lions Clubu Košice, ktorá si kládla za cieľ vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie nového diagnostického prístroja Plusoptix. Ten umožňuje preventívnu a včasnú diagnostiku zraku u detí v predškolskom veku. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili .

Plusoptix

Oči našich detí

Za projektom OČI NAŠICH DETÍ stojí dlhoročná spolupráca I. Lions Clubu Košice s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Pôvodný prístroj Plusoptix zakúpil I. Lions Club Košice v roku 2011, má za sebou vyše 16 000 preventívnych meraní a jeho výmena je už nutná.

Plusoptix

Prečo je nový Plusoptix tak dôležitý

Deti v predškolskom veku sú z pohľadu odhaľovania porúch zraku v istej nevýhode, keďže pri bežných hrách sa na takéto hendikepy prichádza obtiažnejšie než potom v samotnej škole.

Aj preto už celé roky investuje I. Lions Club Košice finančné prostriedky a energiu do projektu Oči našich detí. Výsledkom bolo zakúpenie diagnostického prístroja Plusoptix a realizácia viac než 16.000 vyšetrení prevažne v materských školách, ale aj na viacerých verejných podujatiach. Vyšetrenia dlhodobo zachytávajú poruchy zraku u 15 – 20 % detí, čo nám umožňuje aby boli odporučené na ďalšie detailnejšie vyšetrenia k špecialistom.

Keďže súčasne využívaný prístroj už dosluhuje, no záujem na strane rodičov, ÚNSS i I. Lions Clubu Košice je veľký, prichádzame s touto výzvou, ktorej naplnenie nám umožní i naďalej pokračovať v tejto nepochybne potrebnej a užitočnej aktivite.

Plusoptix

Ako použijeme vyzbierané prostriedky

Prostriedky, ktoré sme si stanovili ako cieľovú sumu kampane sa použijú výhradne na nákup samotného prístroja.

Pokiaľ by sme získali i zdroje naviac, poslúžia na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou prístroja a zabezpečovaním meraní v teréne, akými sú pohonné hmoty na cesty k vyšetreniam, tonery do tlačiarní, tlač osvetových a propagačných materiálov, ďalší spotrebný materiál, servis prístroja a podobne.

Certifikát Charter Lions Club

I. Lions Club Košice

 

bol založený v roku 1997 aby sa ihneď po svojom vzniku  prihlásil k celosvetovým hodnotám a cieľom hnutia a začal napĺňať svoje poslanie činorodými aktivitami vo svojom okolí. Klub sa stal súčasťou distriktu LCI – D122 Česká a Slovenská republika a od svojho počiatku sa stal významným článkom v rodine Lionov  pôsobiacich na tomto území.

 

SÚČASNÍ ČLENOVIA I. LIONS CLUB KOŠICE

Dušan Leng
Prezident klubu

Peter Olexa
1. Viceprezident
Sekretár

Ladislav Erdélyi
2. Viceprezident

Viktor Anné
Pokladník

Peter Holý
Ceremoniár

Erik Palinský
Zmocnenec pre členskú základňu

Vladimír Vanik
Výmena mládeže

Viktor Anné
Vladimír Balco
Juraj Banský
Peter Berinšter
Štefan Bodnár
Peter Cacara
Ladislav Erdelyi

Ján Fečko
Pavel Fiala
Miroslav Herman
Peter Holý
Miroslav Kacej

Anton Kantor
František Kočka

Branislav Koniar
Július Kováč
Dušan Leng
Ján Miško
Peter Olexa
Erik Palinský
Marián Štofko
Vladimír Švigár
Attila Tóth
Vladimír Vanik

Názov klubu:
I. Lions Club Košice
občianske združenie

Klubová adresa:
Best Western - Teledom
Timonova 27, 040 01 Košice

sekretariat1lckosice@gmail.com
prezident1lckosice@gmail.com

www.1lckosice.sk

Distrikt:
122, Česká republika
a Slovenská republika

Číslo klubu:
4300-059 930

Bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0014 9840 4858

IČO:
31297641