Projekty a aktivity Lionov z Košíc

Popri množstve medzinárodných aktivít a participácii  na partnerských charitatívnych podujatiach vytvoril  Lions  klub Košice počas svojej existencie  viacero vlastných projektov, ktoré majú vskutku dlhodobý charakter a sú so životom klubu a jeho prezentáciou na verejnosti spojené mnoho rokov. Popri tom je tu samozrejme množstvo jednorazových,  často spontánnych počinov, ktorými členovia klubu reagujú na akútne potreby vo  svojom okolí tak,  ako ich prináša sám život.

Retrospektíva a vízie košických Lionov pri príležitosti 25. výročia založenia I. Lions Clubu Košice.

Jesenná
harmónia

Jesenná harmónia

Charitatívny koncert Jesenná harmónia sa stal pevnou programovou účasťou aktivít Lions klubu Košice už zakrátko po jeho vzniku.  Prvé tóny v podaní Štátnej filharmónie Košice odzneli v Dome umenia v nedeľu 30. novembra 2003 , aby sa na rovnakom mieste každoročne predstavili umelci interpretujúci hudobné diela v mnohých naštudovaniach, v mnohých žánroch, vždy však pred vnímavým  a prajným publikom. Koncerty sa stali miestom, kde sa členom klubu podarilo opakovane upriamiť pozornosť na osudy a potreby tých, ktorým sa rozhodli podať pomocnú ruku. Na osudy slabozrakých a nevidiacich, pre ktorých je práve hudba často vyhľadávaním spôsobom na sebarealizáciu a využitie ich prirodzeného talentu.

Oči
našich detí

Plusoptix

Všetky štatistiky bohužiaľ ukazujú, že poruchy zraku sú čoraz zjavnejšou častejšou súčasťou nášho bytia, zaraďujú sa medzi často spomínané civilizačné ochorenia a sú spájané i s vývojovými vadami už v útlom detskom veku. Preto je i tu význam prevencie neoceniteľný. Lions klub Košice sa rozhodol nešetriť aktivitami ani na tomto poli a investoval finančné prostriedky i čas do projektu Oči našich detí. Zhmotnený bol zakúpením pristroja Plusoptix, jeho postupnými modifikáciami a nasadením tejto technologickej pomôcky do dennej praxe. V úzkej spolupráci s Úniou slabozrakých a nevidiacich a jej pracoviskom v Košiciach podarilo sa zrealizovať počas mnohých rokov trvania projektu tisíce preventívnych vyšetrení detí v predškolskom veku a v mnohých prípadoch tak odvrátiť trvalé poškodeniu ich zraku.

Nový Plusoptix

Úspešne sme ukončili verejnú zbierku pod patronátom I. Lions Clubu Košice, ktorá si kládla za cieľ vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie nového diagnostického prístroja Plusoptix. Ten umožňuje preventívnu a včasnú diagnostiku zraku u detí v predškolskom veku. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili .

Pro
Dobro

Plusoptix

Stretávanie sa, spoločenský kontakt, komunikácia, priateľstvo, vzájomná inšpirácia a povzbudenie. To všetko sú hodnoty, ktoré vo svojom živote vyznávajú i členovia Lions klubu Košice. I preto stáli pri zrode mnohých iniciatív a projektov, medzi ktoré možno zaradiť i ten pod názvom Pro Dobro. Prešiel postupne viacerými podobami. Od charitatívnych plesov, po umelecké vystúpenia, prednášky, stretnutia a prezentácie životných príbehov významných osobností nášho spoločenského diania. I tu sa vždy podarilo cez viaceré formy finančných zbierok vygenerovať zdroje, ktoré smerovali na konkrétny účel s cieľom zmierniť zdravotné alebo sociálne hendikepy ľudí okolo nás.

Medzinárodný
maratón mieru

medzinárodný maratón mieru

Medzi najvýznamnejšie udalosti v živote mesta kde klub pôsobí patrí aj Medzinárodný maratón mieru. Vznikol z vôle nadšencov a vizionárov už v roku 1924 a dodnes si zachoval silný odkaz priateľstva, tolerancie a pomoci. Medzi stovky dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne podieľajú na jeho príprave patria i členovia Lions klubu Košice. Najčastejšie ich možno vidieť ako so zanietením budujú a do života uvádzajú občerstvovaciu stanicu aby pohárom vody, no i povzbudivým slovom podporili bežcov pri ich snahe dosiahnuť vytúžený cieľ.

Lions
Art

Aukcia výtvarného umenia

Myšlienka hľadať paralelu medzi výtvarným umením a pomocou iným sa u členov Lions klubu Košice zrodila v roku 2006 aby našla zhmotnenie v charitatívnych aukciách Lions Art. Zakrátko došlo k nevídanému spojeniu a súzvuku medzi autormi, zberateľmi, filantropmi a tými, pre ktorých bolo potrebné nájsť východisko z ťaživej životnej situácie. Stovky súdobých i historických výtvarných diel sa tak prostredníctvom týchto aukcií dostali k ľuďom, ktorí sa vedia tešiť z krás života a pritom nezabúdať na pomoc tým, pre ktorých zostávajú takéto umelecké vyjadrenia kvôli ich zrakovému hendikepu bohužiaľ nedostupné. Projekt Lions Art sa stal inšpiráciou i pre viaceré ďalšie obdobné aktivity, na ktorých sa klub aktívne podieľa.

Výmena
mládeže

Vymena mladeze
Medzinárodný mládežnícky výmenný program, zriadený pri centrálnom hnutí pri Lions Club International , nie je bežný turistický alebo študijný pobyt zabezpečovaný cestovnou kanceláriou. Dáva mladým ľuďom zo Slovenska možnosť poznávania každodenného života v hostiteľskej rodine danej krajiny, hľadania nových priateľstiev v medzinárodnom kempe, učí ich postupne empatii a hodnotám spojeným s myšlienkami Lionov. Na strane druhej recipročný program výmeny mládeže privádza do rodín členov lions klubov na Slovensku mladých ľudí z celého sveta aby recipročne spoznávali kultúru a život v našich zemepisných šírkach.

Názov klubu:
I. Lions Club Košice
občianske združenie

Klubová adresa:
Best Western - Teledom
Timonova 27, 040 01 Košice

sekretariat1lckosice@gmail.com
prezident1lckosice@gmail.com

www.1lckosice.sk

Distrikt:
122, Česká republika
a Slovenská republika

Číslo klubu:
4300-059 930

Bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0014 9840 4858

IČO:
31297641