Naša pomoc
má mnoho podôb

Od počiatku  svojej existencie sa I. Lions Club Košice postupne  venuje podpore viacerých inštitúcií i jednotlivcov. I keď v prevažnej miere ide o pomoc pri zmierňovaní dopadov súvisiacich s ochorením alebo stratou zraku,  klub dokázal opakovane prispieť a  zaistiť podporu i v iných ťaživých situáciách. Angažuje sa v zbierkach na odstraňovanie následkov prírodných katastrof, podporuje sociálne slabšie rodiny, organizácie riešiace otázky bezdomovectva a zapája sa i do enviromentálnych projektov. Členovia klubu pravidelne prispievajú do celosvetového fondu Lions Clubs International Foundation, z ktorého sú realizované veľké medzinárodné projekty.

ÚNIA NEVIDIACICH A
SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA

Únia nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých a jej stredisko v Košiciach patrí medzi stálych partnerov a príjemcov pomoci zo strany klubu. Materiálne dobudovanie strediska ale najmä dlhodobá spolupráca pri preventívnych vyšetreniach zraku detí v predškolskom veku sú najviditeľnejšími formami podpory a spolupráce

ZŠ NA GEMERSKEJ
ULICI

ZS na Gemerskej ulici
Základná škola na Gemereskej ulici v Košiciach patrí medzi inštitúcie, kde sa dosahujú výborné výsledky pri integrovaní detí s poruchami zraku do bežného života. Klub prispel viacerými formami na materiálne vybavenie školy a podporil i viaceré rodiny a ich deti, aby tieto integračné procesy uľahčil.

OÁZA
Nádej pre nový život.

OÁZA - nádej pre nový život

Bezdomovectvo sa bohužiaľ stáva čoraz častejším javom v našom okolí. I preto sa Lions klub Košice snaží aspoň čiastočne zmierňovať jeho dopady a podporovať organizácie, ktoré s týmto problémom zápasia. Takou je i Oáza – nádej pre nový život, ktorá si vyslúžila rešpekt a pozornosť za obetavú prácu jej protagonistov.

DUŠANA
BLAŠKOVÁ

Dušana Blažová

Podpora Dušany Blaškovej poskytnutím štipendia na vysokoškolské štúdium patrí medzi prvé výraznejšie aktivity klubu v jeho počiatkoch. Javí sa však stále ako zmysluplná ak si uvedomíme, že Dušana dodnes svoje vedomosti a životný esprit odovzdáva ďalej ako profesionálny pracovník v Únii nevidiaich a slabozrakých Sovenska.

HENRICH A NORBERT
WILNROTTEROVCI

Henrich a Norbert  Wilnrotterovci
Talent a oduševnenie mladých ľudí sú často motorom a impulzom pre dianie okolo nás. S takýmto príkladom sa členovia klubu stretli i pri zoznámení sa s Norbertom a Henrichom Wilnrottercovami. Týmto hudobníkom a spevákom patrila zaslúžene pozornosť a pomoc pri ich ďalšom umeleckom napredovaní.

SPOJENÁ ŠKOLA
V LEVOČI

Spojena stredna skola v Levoci
V starobylej Levoči sídli jediná škola svojho druhu na Slovensku. Dlhodobo sa stará o výchovu mladých ľudí s poruchami zraku. I preto sa celkom prirodzene stala opakovane príjemmcom finančnej a materiálnej pomoci z prostredia Lions klubu Košice.

MNOHO ĎALŠÍCH

V archívoch klubu nájdeme samozrejme i mnoho ďalších príbehov o pomoci a spolupatričnosti s ľuďmi v našom okolí. Operácia zraku mamy, ktorá tak mohla po prvý krát uvidieť svojho syna Mateja, pomoc pre občianske združenie Maják v Zdobe, príspevok na vysporiadanie sa s ničivými záplavami v obciach Obišovce a Ondavské Matiašovce, podpora športového klubu Delfín, zakúpenie vybavenia pre Očnú kliniku FNLP v Košiciach, príspevok na liečenie 4 ročnej Viktórie…  I tento výpočet nech je potvrdením a našim stotožnením sa so slovami zakladateľa hnutia Lionov Melvina Jonesa:

„Nedostaneš sa vo svojom živote ďalej, kým nezačneš robiť niečo aj pre iných.“

Jesenna Harmonia
Majak
Pro Dobro Sek
Plusoptix

Názov klubu:
I. Lions Club Košice
občianske združenie

Klubová adresa:
Best Western - Teledom
Timonova 27, 040 01 Košice

sekretariat1lckosice@gmail.com
prezident1lckosice@gmail.com

www.1lckosice.sk

Distrikt:
122, Česká republika
a Slovenská republika

Číslo klubu:
4300-059 930

Bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0014 9840 4858

IČO:
31297641